Podmienky ochrany osobných údajov

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.

 

 

1. SPRÁVCE

 

 1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Arttec s.r.o. se sídlem Rosická 358, 664 17 Tetčice, identifikační číslo 60700831  (dále jen „správce“), která spravuje, zapomene, upravuje, přenese a zajišťuje mazání dat ze všech záloh
 2. Kontaktní údaje správce:jsou následující: adresa pro doručování Rosická 358, 664 17 Tetčice, adresa elektronické pošty info@arttec.cz, telefon +420 546 422 114.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 

a) vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení: objednávky (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa fakturační, adresa dodací, číslo bankovního účtu), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit

b) plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a tel. Čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let

c) Obchodního sdělení, Akční nabídky, marketingové akce, nabídky či soutěže – poslání nabídky na zboží nebo službu, které vedou k prodeji. Požadovaná adresa pro dodání případné fyzické výhry, telefon (pro dopravce či oznámení) a e-mail (oznámení o výhře) po dobu konání kací a 30 dnů po ukončení

d) Remarketing – zařazení do remarketingového publika, zpracovatelem Cookies je třetí strana, obvykle Google, Sklik, Facebook. Remarketing slouží k zobrazení reklamního sdělení návštěvníkům webu po dobu 30 dnů

 

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

4. VAŠE PRÁVA

 

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

6. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou: PPL CZ s.r.o, IČO: 25194798, general Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (GLS) IČO: 26087961, DHL Expres, Geis CZ s.r.o. IČO: 44567359

7. Správce je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

8. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

2. PODMÍNY A ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména technickým a fyzickým zabezpečením počítačových úložišť, heslováním, zálohováním dat, antivirovými programy, monitorováním přístupů k e-shopu
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.